Logo Oddzwaniaj

Regulamin

 

 1. Niniejszy Regulamin stanowi zbiór reguł i zasad dotyczących korzystania ze strony oddzwaniaj.pl oraz świadczenia usługi Oddzwaniaj.pl drogą elektroniczną (zwanej dalej „Usługą”), na rzecz osób fizycznych, prawnych bądź innych jednostek organizacyjnych posiadających zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej „Użytkownikami”) przez Usługodawcę – Webrockets spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-059 Warszawa,ul. Okopowa 47a), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy pod nr KRS 0000664580, o kapitale zakładowym 5 000,00 złotych wniesionym w całości, posiadającej NIP 5272797311, REGON 36659828700000.
 2. Klient w procesie rejestracji akceptuje treść niniejszego Regulaminu. Jest to warunek konieczny do przystąpienia przez Klienta do skorzystania z Usługi. Z chwilą akceptacji Regulaminu zawarta zostaje umowa pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem o świadczenie usługi Oddzwaniaj.pl drogą elektroniczną.
 3. Usługa Oddzwaniaj.pl udostępnia Użytkownikowi:
  1. kod JavaScript. przeznaczony do wdrożenia na stronach internetowych będących własnością i obsługiwanych przez Użytkownika, przez które Użytkownik korzysta z Usługi do komunikacji z klientami;
  2. możliwość łączenia połączeń telefonicznych od odwiedzających strony internetowe Użytkownika na numery telefony wskazane przez Użytkownika, korzystając z numeru telefonu zapewnionego przez Oddzwaniaj.pl;
  3. interfejs umożliwiający dostęp i zarządzenie Usługą. Dostępny w formie aplikacji internetowej dostępnej pod adresem https://moje.oddzwaniaj.pl.
 4. Aplikacja https://moje.oddzwaniaj.pl w szczególności umożliwia:
  1. personalizację wyglądu i tekstów wyświetlanych na formularzu inicjującym połączenia z klientem;
  2. dostęp do danych/treści i zarządzanie nimi;
  3. dostęp do rozliczeń finansowych (faktur) klienta;
  4. dostęp do Statystyk i raportów.
 5. Usługa nie jest usługą telekomunikacyjną i nie zastępuje abonamentu telekomunikacyjnego.
 6. W celu korzystania z serwisu Oddzwaniaj.pl Użytkownik powinien posługiwać się najnowszą wersją przeglądarki: Google Chrome, Firefox, Opera, Safari. Dodatkowo po stronie Użytkownika, winny być spełnione następujące wymagania techniczne:
  1. co najmniej jedno aktywne konto e-mail;
  2. co najmniej jeden aktywny numer telefonu;
  3. włączona w przeglądarce obsługa plików „cookies”;
  4. włączona obsługa JavaScript.
 7. Usługa umożliwia nawiązanie kontaktu wyłącznie przez Polskie numery telefonów.
 8. Wybrane numery telefonów, w szczególności numery alarmowe, premium, specjalne i krótkie mogą być nieosiągalne przez system Oddzwaniaj.pl
 9. Usługodawca oferuje każdemu nowemu Użytkownikowi bezpłatny okres próbny. W ramach okresu próbnego Użytkownik ma do wykorzystania 20 połączeń, przeznaczonych na rozmowy z klientami. Okres próbny jest dostępny przez 2 tygodnie od momentu rejestracji Użytkownika.
 10. Po akceptacji niniejszego Regulaminu Usługodawca rozpoczyna świadczenie na rzecz Użytkownika Usługi, a co za tym idzie tworzy dla Użytkownika w systemie spersonalizowane konto.
 11. Użytkownik serwisu Oddzwaniaj.pl zobowiązany jest do:
  1. korzystania z usług zgodnie z ich przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu i Polityki Ochrony Danych Osobowych;
  2. przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
  3. przestrzegania zakazu podejmowania działań, które utrudniają lub zakłócają funkcjonowanie Oddzwaniaj.pl;
  4. niezwłocznej, nie później niż w ciągu 3 dni, aktualizacji danych koniecznych do właściwego wykonywania Usługi.
 12. Użytkownik korzystając z serwisu Oddzwaniaj.pl wyraża zgodę na:
  1. otrzymywanie korespondencji mailowej oraz telefonicznej (SMS, połączenia telefoniczne) w przedmiocie bieżącej działalności serwisu (przerwy techniczne, utrudnienia etc.);
  2. przesyłanie przez Usługodawcę faktur VAT na adres mailowy Użytkownika, wskazany podczas rejestracji w serwisie.
 13. Usługa świadczona jest dopiero po dokonaniu opłaty przez Klienta, z wyłączeniem okresu próbnego opisanego w pkt 9 niniejszego Regulaminu.
 14. Wszelkie opłaty za usługi zostały określone w Cenniku, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. i mogą być zmieniane w każdym czasie, o czym Usługodawca powiadomi Użytkownika drogą mailową.
 15. Płatności, zarówno opłata abonamentowa jak i opłaty dodatkowe za zrealizowane połączenia, pobierane są automatycznie ze wskazanej przez Użytkownika karty kredytowej lub debetowej. Płatności realizowane innymi sposobami są negocjowane indywidualnie.
 16. Faktura VAT jest generowana i przesyłana na wskazany przez Użytkownika adres mailowy z momentem zaksięgowania zapłaty za Usługi oraz jest dostępna w aplikacji Użytkownika moje.oddzwaniaj.pl.
 17. Reklamacje na Usługi można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: kontakt@oddzwaniaj.pl, a także w aplikacji użytkownika app.oddzwaniaj.pl W mailu ze zgłoszeniem reklamacji/w zgłoszeniu za pomocą aplikacji powinny pojawić się następujące dane:
  1. nazwa konta Użytkownika;
  2. szczegółowy opis wady utrudniającej lub uniemożliwiającej korzystanie z serwisu Oddzwaniaj.pl.
 18. Użytkownik zobowiązany jest złożyć reklamację niezwłocznie po uzyskaniu informacji o przyczynach reklamacji.
 19. Usługodawca zobowiązany jest przesłać odpowiedź na zgłoszoną reklamację w ciągu 24 h od chwili otrzymania zgłoszenia. Odpowiedź nie jest równoznaczna z rozpatrzeniem reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji winno nastąpić w terminie 10 dni roboczych.
 20. W przypadku braku precyzyjnego opisu przyczyn reklamacji, Usługodawca zastrzega sobie prawo żądania doprecyzowania reklamacji. W takim wypadku termin na rozpatrzenie reklamacji wskazany w pkt 15 niniejszego Regulaminu biegnie na nowo od momentu otrzymania precyzyjnego opisu przyczyny reklamacji.
 21. W przypadku uznania reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu części opłaty abonamentowej za okres, w którym nie mógł korzystać z serwisu Oddzwaniaj.pl.
 22. Usługodawca zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wskazanymi w Polityce Ochrony Danych Osobowych.
 23. Wszelkie prawa własności intelektualnej powiązane z serwisem Oddzwaniaj.pl oraz świadczonymi Usługami tj. prawa autorskie do grafiki, obrazków, znaków towarowych, oprogramowania etc. przysługują Usługodawcy.
 24. Użytkownik może korzystać z utworów należących do Usługodawcy wyłącznie w zakresie niezbędnym do korzystania z serwisu Oddzwaniaj.pl chyba, że Usługodawca wyrazi pisemną zgodę na inny sposób wykorzystania jego utworów przez Użytkownika.
 25. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie informacje, materiały dane, pliki, bazy danych bądź informacje zebrane w systemach CRM, które są tworzone, przechowywane lub przesyłane przez niego przy pomocy Usługi (Treści)
 26. Wszelkie prawa względem Treści przysługują wyłącznie Użytkownikowi.
 27. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić, że wszelkie Treści przechowywane, przesyłane lub tworzone za pomocą serwisu Oddzwaniaj.pl nie:
  1. naruszają praw lub dóbr osobistych podmiotów trzecich;
  2. naruszają przepisów prawa powszechnie obowiązujących
  3. są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
  4. są uważane za kontrowersyjne, niebezpieczne, nielegalne lub sprzeczne z porządkiem publicznym i standardami przyzwoitości lub nieodpowiednimi dla nieletnich.
 28. Za niedozwolone praktyki, mogące skutkować wypowiedzeniem przez Usługodawcę umowy ze skutkiem natychmiastowy, uważa się m.in.:
  1. próby instalacji widgetu na cudzych stronach internetowych;
  2. wykorzystywanie serwisu Oddzwaniaj.pl do ukrycia własnego numeru i dzwonienia do osób, które nie wyraziły na to zgody;
  3. rażące naruszanie Regulaminu lub Polityki Ochrony Danych Osobowych;
  4. nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego;
  5. naruszenia praw osób trzecich poprzez użytkowanie serwisu Oddzwaniaj.pl.
 29. W razie podejrzenia stosowania przez Użytkownika praktyk określonych w pkt 28 niniejszego Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usług do czasu wyjaśnienia sprawy.
 30. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za legalność swoich działań wykonywanych przy korzystaniu z serwisu Oddzwaniaj.pl.
 31. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podmioty, którym udostępnił dane do konta w serwisie Oddzwaniaj.pl.
 32. Użytkownik zobowiązany jest pokryć wszelkie szkody wynikłe z jego działania niezgodnego z prawem, naruszenia postanowień Regulaminu lub Polityki Ochrony Danych Osobowych poniesione przez Usługodawcę.
 33. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. brak połączenia wynikającego z przyczyn leżących po stronie operatora telekomunikacyjnego;
  2. krótkotrwały brak dostępu do serwisu Oddzwaniaj.pl spowodowany przerwą techniczną;
  3. używanie serwisu Oddzwaniaj.pl w celach niezgodnych z prawem;
  4. działania Użytkownika niezgodnie z Regulaminem lub Polityką Ochrony Danych Osobowych;
  5. udostępnianie przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim;
  6. działania złośliwego/szkodliwego oprogramowania bezprawnie wprowadzonego do Oddzwaniaj.pl przez Użytkownika lub osoby trzecie;
  7. usunięcie Konta przez użytkownika;
  8. przetwarzanie danych osobowych, do których Użytkownik nie posiada prawa lub do których przetwarzania nie ma skutecznej podstawy prawnej;
  9. połączenia z numerami alarmowymi, szpitalami, Policją, Wopr, strażą pożarną, Gopr, Wopr, administracją rządową i samorządową etc. Usługodawca nie odpowiada za poprawność danych wprowadzanych przez osoby trzecie w widgetcie;
  10. ataki ddos.
 34. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie w sytuacji umyślnego wyrządzenia szkody.
 35. Usługodawca nie udziela żadnych gwarancji handlowych związanych ze świadczeniem Usług.
 36. Odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do wysokości trzykrotności miesięcznej Opłaty abonamentowej.
 37. Informacje o przerwach technicznych, ograniczających czasowo dostęp do serwisu Oddzwaniaj.pl będą w miarę możliwości, z wyprzedzeniem przekazywane Użytkownikowi.
 38. Usługa oraz serwis Oddzwaniaj.pl mogą ulegać zmianom, aktualizacjom etc. z zastrzeżeniem, że nie będzie to wpływać na poprawne działanie serwisu, z wyjątkiem sytuacji określonej w pkt 37 niniejszego Regulaminu.
 39. Przerwa wynikająca z przyczyn niezależnych od Usługodawcy np. awarii sprzętu, nie stanowi podstawy do reklamacji.
 40. Umowę o świadczenie Usługi Oddzwaniaj.pl zawarto na czas nieoznaczony.
 41. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w każdym momencie poprzez usunięcie konta w serwisie.
 42. W razie wypowiedzenia umowy zgodnie z pkt 41 niniejszego Regulaminu, Użytkownik obowiązany jest zapłacić za minuty połączenia faktycznie zrealizowane w bieżącym okresie rozliczeniowym.
 43. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika w trakcie okresu rozliczeniowego, nie skutkuje zwrotem opłaty abonamentowej za bieżący okres rozliczeniowy.
 44. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia. W takim wypadku na żądanie klienta zobowiązany jest umożliwić Użytkownikowi przeniesienie jego Treści
 45. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz gdy Użytkownik przy korzystaniu z serwisu Oddzwaniaj.pl rażąco narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, narusza postanowienia Regulaminu lub Polityki Ochrony Danych Osobowych.
 46. Wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę nie zwalnia Użytkownika z zapłaty opłaty abonamentowej za bieżący okres rozliczeniowy oraz zrealizowane minuty połączeń.
 47. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Usługodawca poinformuje Użytkowników o każdorazowej zmianie z 14 dniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 48. Nowa treść Regulaminu wchodzi w życie z dniem wskazanym w jego treści. W razie braku akceptacji nowej treści Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 49. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa. Wszystkie spory, jakie mogą być związane korzystaniem z serwisu Oddzwaniaj.pl oraz umową pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 50. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2019.