Logo Oddzwaniaj

Polityka prywatności

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z strony oddzwaniaj.pl oraz usług serwisu Oddzwaniaj.pl.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), przekazanych na stronie www.oddzwaniaj.pl oraz po zarejestrowaniu w serwisie Oddzwaniaj.pl oraz w związku z korzystaniem z jego funkcjonalności jest Webrockets spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-059 Warszawa, ul. Okopowa 47a/40), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy pod nr KRS 0000664580, o kapitale zakładowym 5 000,00 złotych wniesionym w całości, posiadającej NIP 5272797311, REGON
 3. W serwisie Oddzwaniaj.pl gromadzone są następujące dane osobowe użytkowników Serwisu:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres email;
  3. numer telefonu.
 4. W przypadku gdy użytkownik chce otrzymywać faktury VAT gromadzone są dodatkowo następujące dane:
  1. numer NIP;
  2. adres;
  3. nazwa podmiotu.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w szczególności w następujących celach:
  1. zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w „Regulaminie Serwisu Oddzwaniaj.pl”;
  2. przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe;
  3. umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych;
  4. obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
  5. analitycznym i statystycznym.
 6. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie i na podstawie umów z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie serwisu Oddzwaniaj.pl przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 7. Poza wymienionymi podmiotami Państwa dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 8. Administrator wprowadził wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w szczególności poprzez m.in.:
  1. współpracę z partnerami którzy zapewniają odpowiednio wysokie standardy ochrony powierzonych danych osobowych, podpisywanie z partnerami stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami (art. 28 RODO).
  2. udzielenie dostępu do przetwarzanych danych osobowych wyłącznie upoważnionym pracownikom, współpracownikom, osobom zajmującym się obsługą strony www.oddzwaniaj.pl oraz serwisu Oddzwaniaj.pl, które uzyskały stosowne pełnomocnictwa (art. 29 RODO).
 9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania przez Państwa zgody. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych przez okres do 2 miesięcy od momentu osiągnięcia celów w związku z realizacją własnych celów analitycznych i statystycznych.
 10. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:
  1. w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności w związku z korzystaniem z funkcjonalności strony www.oddzwaniaj.pl oraz serwisu Oddzwaniaj.pl opisanych w Regulaminie Portalu;
  2. zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności w celach marketingowych;
  3. spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  4. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane na adres kontakt@oddzwniaj.pl” oraz w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także
  5. do celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest obrona Administratora przed roszczeniami osób trzecich.
 11. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie Oddzwaniaj.pl. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 12. Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 13. Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: _kontakt@oddzwaniaj.pl lub drogą pocztową na adres rejestrowy Administratora wskazany w pkt 2 niniejszej Polityki Prywatności.
 14. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na działania Administratora związane z przetwarzaniem danych osobowych.